Atrazine

Sản Phẩm Nhóm Thang Đo Phương Pháp Mã Đặt Hàng Thuốc thử Tuân thủ USEPA
Atrazine, Pocket Colorimeter II Test Kit Test kit - Test kit cho một chỉ tiêu 0.5 ppb thresholds; 3.0 ppb Thresholds; 0.1 ppb thresholds Miễn dịch so màu 2763500 - Không