Alachlor

Sản Phẩm Nhóm Thang Đo Phương Pháp Mã Đặt Hàng Thuốc thử Tuân thủ USEPA
Máy quang phổ DR2700 Thiết bị phòng thí nghiệm và hiện trường - Máy quang phổ threshold (ngưỡng) 10202 DR2700-01 2271900 Không
Máy quang phổ DR2700 kèm pin Lithium Thiết bị phòng thí nghiệm và hiện trường - Máy quang phổ threshold (ngưỡng) 10202 DR2700-01B1 2271900 Không
Máy quang phổ DR2800 kèm pin Lithium Thiết bị phòng thí nghiệm và hiện trường - Máy quang phổ threshold (ngưỡng) 10202 DR2800-01B1 2271900 Không
Máy quang phổ để bàn DR3900 Thiết bị phòng thí nghiệm và hiện trường - Máy quang phổ threshold (ngưỡng) 10202 LPV440.99.00002 2271900 Không
Máy quang phổ tử ngoại khả kiến DR5000 Thiết bị phòng thí nghiệm và hiện trường - Máy quang phổ threshold (ngưỡng) 10202 DR5000-03 2271900 Không
Máy quang phổ tử ngoại khả kiến DR6000 w/o RFID Thiết bị phòng thí nghiệm và hiện trường - Máy quang phổ threshold (ngưỡng) 10202 LPV441.99.00002 2271900 Không