Alkalinity (Độ kiềm)

Trang chủ » Danh Mục Chỉ Tiêu Đo » Alkalinity (Độ kiềm)
Sản Phẩm Nhóm Thang Đo Phương Pháp Mã Đặt Hàng Thuốc thử Tuân thủ USEPA
Test strip 5 in 1 Thiết bị phòng thí nghiệm và hiện trường - Dụng cụ phòng thí nghiệm 0-240mg/L Test strip 2755250 2755250 Không
Test kit xác định độ kiềm, model AL-AP Test kit - Test kit cho một chỉ tiêu 5-100mg/L Axit sunfuric 2444301 - Không
Máy phân tích độ kiềm model APA6000 Thiết bị đo liên tục và sensor - Chất vô cơ 0-250mg/L So màu 5100010 - Không
Thiết bị chuẩn độ hiện số Thiết bị phòng thí nghiệm và hiện trường - Thiết bị chuẩn độ 10 - 4000 mg/L CaCO₃ 10244 (P & T Alk) 1690001 2271900; 94399; 94299; 1438801; 1438901 Không
Thiết bị chuẩn độ hiện số Thiết bị phòng thí nghiệm và hiện trường - Thiết bị chuẩn độ 10-4000 mg/L CaCO3 8203 1690001 2271900; 94399; 94299; 1438801; 1438901; 1427810 Không
Máy quang phổ DR2800 kèm pin Lithium Thiết bị phòng thí nghiệm và hiện trường - Máy quang phổ 25 - 400 mg/L CaCO₃ 10239TNTplus DR2800-01B1 TNT870 Không
Máy quang phổ để bàn DR3900 w/o RFID Thiết bị phòng thí nghiệm và hiện trường - Máy quang phổ 25 - 400 mg/L CaCO₃ 10239TNTplus LPV440.99.00002 TNT870 Không
Máy quang phổ tử ngoại khả kiến DR5000 Thiết bị phòng thí nghiệm và hiện trường - Máy quang phổ 25 - 400 mg/L CaCO₃ 10239TNTplus DR5000-03 TNT870 Không
Máy quang phổ tử ngoại khả kiến DR6000 w/o RFID Thiết bị phòng thí nghiệm và hiện trường - Máy quang phổ 25 - 400 mg/L CaCO₃ 10239TNTplus LPV441.99.00002 TNT870 Không
Stir Plate, TitraStir, 230Vac Thiết bị phòng thí nghiệm và hiện trường - Dụng cụ phòng thí nghiệm 100-4000 mg/L CaCO3 8203 1940010 2271900; 94399; 94299; 1438801; 1438901 Không
Test strip độ kiềm tổng Thiết bị phòng thí nghiệm và hiện trường - Dụng cụ phòng thí nghiệm 0-240mg/L Test strip 2744850 - Không