Aluminum (Nhôm)

Trang chủ » Danh Mục Chỉ Tiêu Đo » Aluminum (Nhôm)
Sản Phẩm Nhóm Thang Đo Phương Pháp Mã Đặt Hàng Thuốc thử Tuân thủ USEPA
Máy quang phổ DR2700 Thiết bị phòng thí nghiệm và hiện trường - Máy quang phổ 0.002 - 0.250 mg/L Al 8326 Eriochrome Cyanine R DR2700-01 2603700 Không
Máy quang phổ DR2700 kèm pin Lithium Thiết bị phòng thí nghiệm và hiện trường - Máy quang phổ 0.008 - 0.800 mg/L Al 8012 DR2700-01B1 2242000 Không
Máy quang phổ DR2700 Thiết bị phòng thí nghiệm và hiện trường - Máy quang phổ 0.008 - 0.800 mg/L Al 8012 DR2700-01 2242000; 1429099; 1479210; 1429449; 1457799 Không
Máy quang phổ DR2700 kèm pin Lithium Thiết bị phòng thí nghiệm và hiện trường - Máy quang phổ 0.002 - 0.250 mg/L Al 8326 Eriochrome Cyanine R DR2700-01B1 2242000; 2603999; 1479210; 1455232; 2380123; 2603849 Không
Máy quang phổ DR2800 kèm pin Lithium Thiết bị phòng thí nghiệm và hiện trường - Máy quang phổ 0.02 - 0.50 mg/L Al 10215 TNTplus DR2800-01B1 TNT848 Không
Máy quang phổ DR2800 kèm pin Lithium Thiết bị phòng thí nghiệm và hiện trường - Máy quang phổ 0.008 - 0.800 mg/L Al 8012 DR2800-01B1 2242000; 1429099; 1479210; 1429449; 1457799 Không
Máy quang phổ DR2800 kèm pin Lithium Thiết bị phòng thí nghiệm và hiện trường - Máy quang phổ 0.002 - 0.250 mg/L Al 8326 Eriochrome Cyanine R DR2800-01B1 2242000; 2603999; 1479210; 1455232; 2380123; 2603849 Không
Máy quang phổ DR3900 Thiết bị phòng thí nghiệm và hiện trường - Máy quang phổ 0.02 - 0.50 mg/L Al 10215 TNTplus LPV440.99.00002 TNT848 Không
Máy quang phổ DR6000 w/o RFID Thiết bị phòng thí nghiệm và hiện trường - Máy quang phổ 0.02 - 0.50 mg/L Al 10215 TNTplus LPV441.99.00002 TNT848 Không
Máy so màu cầm tay DR820 Thiết bị phòng thí nghiệm và hiện trường - Máy so màu cầm tay 0 - 0.80 mg/L 8012 DR/800 4844000 2242000; 1429099; 1479210; 1429449; 1457799 Không
Máy so màu cầm tay DR850 Thiết bị phòng thí nghiệm và hiện trường - Máy so màu cầm tay 0 - 0.80 mg/L 8012 DR/800 4845000 2242000; 1429099; 1479210; 1429449; 1457799 Không
Máy so màu cầm tay DR890 Thiết bị phòng thí nghiệm và hiện trường - Máy so màu cầm tay 0 - 0.80 mg/L 8012 DR/800 4847000 2242000; 1429099; 1479210; 1429449; 1457799 Không
Máy so màu bỏ túi PCII, Al Test kit - Test kit cho một chỉ tiêu 0.02 - 0.80 mg/L 8012 5870025 - Không